Kameravalvonnan tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten käsittelemme henkilötietoja EcoUp Oyj:ssä sekä sen konserniyhtiöissä Ekovilla Oy:ssä ja Eko-Expert KH Oy:ssä (”Konserniyhtiöt”) kameravalvonnan osalta. Noudatamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) (”tietosuoja-asetus”) sekä kansallisen tietosuojalain (1050/2018) säännöksiä ja periaatteita. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla.

 

”Henkilötiedoilla” tai ”tiedoilla” tarkoitetaan kaikkia luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja-asetuksessa on määritelty. Tiedot, joista ei voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa rekisteröityä, eivät ole henkilötietoja.

 

Muuhun henkilötietojen käsittelyyn soveltuvat Konserniyhtiöiden muut tietosuojaselosteet, jotka ovat saatavilla Konserniyhtiön verkkosivuilta tai olemalla yhteydessä kyseiseen Konserniyhtiöön.

 

 1. Rekisterinpitäjä

 

Kukin jäljempänä mainituista Konserniyhtiöistä toimii rekisterinpitäjänä toimitiloihinsa liittyvän kameravalvontaan osalta.

 

EcoUp Oyj

Y-tunnus: 0297617-0

Kansansatu 49, 90100 Oulu

 

Ekovilla Oy

Y-tunnus: 3098689-4

Katajaharjuntie 10, 45720 Kouvola

 

Eko-Expert KH Oy

Y-tunnus: 0839082-4

Yrittäjänkatu 14, 04440 Järvenpää

 

Yhteydenotot tietosuojaan liittyen:

Kansansatu 49, 90100 Oulu

Sähköposti: privacy@ecoup.fi

 

EcoUp-konsernin tietosuojavastaava:

Henrik Hirvensalo

Osoite: Kansansatu 49, 90100 Oulu

Sähköposti: privacy@ecoup.fi

 

 1. Rekisteröidyt

 

Henkilötietojen käsittelyn kohteena olevia rekisteröityjä ovat Eko-Expert KH Oy:n Järvenpään ja Pöytyän, Ekovilla Oy:n Vantaan, Kuusankosken, Ylistaron ja Kiimingin toimipisteiden kameravalvonnan tallentamat henkilöt.

 

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja oikeusperuste

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on valvoa ja suojata rekisterinpitäjän sekä konsernin ja mahdollisten kolmansien tahojen omaisuutta sekä toimitiloissa liikkuvien henkilöiden turvallisuutta, ennaltaehkäistä rikosten tai muiden väärinkäytösten kohteeksi joutumista ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten ja muiden väärinkäytösten selvittämisessä sekä tietyissä tilanteissa auttaa laskutuksen oikeellisuuden tarkistamisessa. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä yksityisyyden suojasta annetun lain (759/2004, muutoksineen) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa tarkoitettuihin käsittelytarkoituksiin.

 

Kun käsittelemme henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, punnitsemme käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat rekisteröidyille ja olemme arvioineet, että rekisteröityjen oikeudet ja edut eivät syrjäytä oikeutettua etua. Rekisteröidyllä on kuitenkin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, esittämällä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvän perusteen. Tällöin arvioimme, onko käsittelyyn vastustuksesta huolimatta olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai onko käsittely sallittua muulla tietosuoja-asetuksen mukaisella perusteella. Annamme myös pyynnöstä lisätietoja tähän käsittelyyn ja vastustamisoikeuteen liittyen. Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme.

 

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

 

Kameravalvonnan tallenteet, jotka sisältävät kuvatiedostoja.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Tietolähteenä ovat tässä tietosuojaselosteessa mainituissa toimipisteissä sijaitsevat valvontakamerat.

 

 1. Henkilötietojen luovutukset ja vastaanottajat

 

Henkilötietojen käsittelyssä voidaan tarvittaessa käyttää kolmansia tahoja. Olemme huolehtineet tietosuojalainsäädännön edellyttämistä sopimuksista näiden tahojen kanssa.

 

Henkilötietoja voidaan siirtää ja luovuttaa EcoUp -konsernin sisällä ja Konserniyhtiöiden välillä tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten ja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön edellytysten mukaisesti. Voimme joutua myös hätätilanteissa tai muissa yllättävissä tilanteissa luovuttamaan henkilötietoja ihmisten tai omaisuuden suojaamiseksi. Lisäksi voimme joutua luovuttamaan henkilötietoja, mikäli jokin Konserniyhtiö on osallisena oikeudenkäynneissä tai muissa riidanratkaisuelimissä tapahtuvissa menettelyissä. Lisäksi mikäli EcoUp-konserni tai Konserniyhtiöt ovat osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä, henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan kolmansille osapuolille.

 

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei tämän tietosuojaselosteen nojalla siirretä Euroopan Unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

 

 1. Henkilötietojen säilytysajat ja säilyttämistä koskevat kriteerit

 

Valvontakameroiden tallenteita säilytetään enintään kahden (2) kuukauden ajan, minkä jälkeen tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa.

 

Henkilötietoja voidaan myös säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen lainsäädännössä asetetun tai viranomaisen määräykseen perustuvan velvoitteen täyttämiseksi. Lisäksi edellä kuvatuista pääsäännöistä poiketen henkilötietoja voidaan säilyttää tarvittavan ajan, mikäli niitä tarvitaan esimerkiksi oikeudenkäyntiin tai viranomaisprosesseihin taikka sisäisiin selvitysmenettelyihin liittyen.

 

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 

Emme käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 1. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

 

Suojaamme henkilötiedot asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein, mm. palomuurein ja pääsynvalvonnalla. Pyrimme myös varmistamaan järjestelmiemme toimivuuden vikatilanteissa ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

 

Tiedot säilytetään tarkoituksenmukaisesti suojatuilla palvelimilla, joiden teknistä tietoturvaa hallinnoidaan useilla eri tavoilla. Henkilötietoihin pääsyä hallitaan esimerkiksi työroolipohjaisella käyttöoikeushallinnalla. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyn oikeuksien soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu henkilötietojen käsittelytarkoituksesta sekä -tilanteesta.

 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin (”tarkastusoikeus”)
Rekisteröidyllä on oikeus tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin sekä oikeus saada tietosuojalainsäädännössä määritellyt tiedot henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös henkilötiedoista.

 

Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Oikeus käsittelyn vastustamiseen
Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella rekisteröity vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyllä on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, että rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

 

Oikeus henkilötietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista.

 

Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut rekisterinpitäjälle henkilötietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten, rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus saada tiedot itselleen koneluettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Oikeus peruuttaa suostumus
Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn.

 

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi sekä peruuttaa sähköiseen suoramarkkinointiin antamansa suostumus.

 

Oikeuksien käyttäminen

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään kirjallisesti tai sähköisesti tämän

tietosuojaselosteen kohdan yksi Yhteydenotot-kohdan mukaisesti.

 

Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista, minkä johdosta saatamme joutua kysymään lisätietoja. Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti.

 

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsitellyssä on toimittu tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät täältä.

 

 1. Muutokset tietosuojaselosteeseen 

 

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta, mikäli henkilötietojen käsittelyn tavat tai tarkoitukset muuttuvat. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan tämän tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi.  Uusin versio on saatavilla Konserniyhtiöiden verkkosivuilla.

 

Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 31.8.2021